Ochrona gatunkowa mrówek w Polsce

sie
04

5/5 (liczba głosów: 11) - ocena czytelników Myrmebloga

 

Aktualne Rozporządzenie Ministra Środowiska

Ochrona gatunkowa mrówek w Polsce

Na prośbę czytelnika Myrmebloga, Pana Marcina postanowiłem zamieścić wpis dotyczący prawnych aspektów związanych z gatunkami mrówek w Polsce objętych ochroną. Każdy zainteresowany hodowlą mrówek powinien posiadać wiedzę na ten temat. Informacje dostępne w sieci są już częściowo zdezaktualizowane, w związku z czym proponuję korzystać z aktualnie obowiązującego rozporządzenia.

 

Chronione gatunki mrówek w Polsce

W Polsce ochroną częściową zostały objęte:

mrówka północna (Formica aquilonia),

mrówka smętnica (Formica lugubris),

mrówka ćmawa (Formica polyctena),

mrówka łąkowa (Formica pratensis),

mrówka rudnica (Formica rufa),

mrówka pniakowa (Formica truncorum).

 

Przykładowe zdjęcia mrówek chronionych:

Mrówka leśna/kopcówka (pod ochroną)

Mrówka leśna/kopcówka (pod ochroną)

 

Ochrona ścisła oraz częściowa obejmują zakaz:

1) umyślnego zabijania,

2) umyślnego okaleczania lub chwytania,

3) umyślnego niszczenia ich jaj lub form rozwojowych,

4) transportu,

5) chowu,

6) zbierania, pozyskiwania, przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków,

7) niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania,

8) niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień,

9) umyślnego uniemożliwiania dostępu do schronień,

10) zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany lub darowizny okazów gatunków,

11) wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków,

12) umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca,

13) umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego.

 

Różnice pomiędzy ochroną ścisłą, czynną, a ochroną częściową

Ochrona częściowa – polega na ochronie gatunków roślin, zwierząt i grzybów dopuszczającą możliwość redukcji liczebności populacji oraz pozyskiwania osobników tych gatunków za zgodą Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska np. w celu redukcji jakiejś populacji w określonych miesiącach lub wykorzystania osobników danego gatunku do badań naukowych.

Ochrona czynna – polega na stosowaniu zabiegów ochronnych, ingerujących w naturalne procesy.

Ochrona ścisła – polega na nieingerowaniu w naturalne procesy i ochronie gatunków przed wpływami zewnętrznymi, przy czym zezwolenia na ewentualne odstępstwa może udzielić Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

 

Konsekwencje

Kto, wbrew przepisom ustawy, wchodzi w posiadanie okazów roślin, zwierząt, grzybów objętych ochroną gatunkową lub handluje okazami gatunku podlegającego ochronie w liczbie większej niż nieznaczna, w takich warunkach lub w taki sposób, że ma to wpływ na zachowanie właściwego stanu ochrony gatunku, podlega karom wyszczególnionym w załączniku poniżej.

 

Aspekty prawne – plik do pobrania (pdf)

W poniższym pliku pdf znajdziecie bardziej szczegółowo opracowane przez Pana Marcina aktualne rozporządzenie Ministra Środowiska: Aspekty prawne chwytania i hodowli mrówek objętych ochroną gatunkową w Polsce.

 

Ochrona mrówek w Polsce – własne spostrzeżenia

Mrówki pod ochroną wymienione w rozporządzeniu nie uległy zmianie w stosunku do poprzednich lat. Wszystkie dotyczą bardzo podobnych do siebie gatunków mrówek leśnych z rodzaju Formica. Zmieniono natomiast ich przyporządkowanie. Wcześniej były podzielone na gatunki objęte ścisłą, czynną oraz częściową ochroną, a także bardziej uściślono przepisy dotyczące kwestii częściowej ochrony i związanych z nią zakazów.

Chciałem podkreślić, że niniejszy wpis nie miał na celu zastraszenia nikogo. Ma zadanie informacyjne, aby każdy kto jest zainteresowany hodowlą i pozyskiwaniem mrówek był świadomy obowiązującego w tej kwestii polskiego prawa.

 

Źródło:

1. Aspekty prawne chwytania i hodowli mrówek objętych ochroną gatunkową w Polsce.

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

 

Udostępnij artykuł:

Skomentuj

 
Facebook